FIN NSE HEKO harjoittelu

Suomi on ollut mukana kriisinhallintatehtävissä Afganistanissa vuodesta 2002 lähtien. Suomen osallistuminen Afganistanin kriisinhallintatehtäviin alkoi osana International Security Assistant Force-operaatiota (ISAF). ISAF-operaatio päättyi vuoden 2014 lopussa ja sen paikan otti Resolute Support Mission (RSM).

Resolute Support on koulutus-, neuvonanto- ja tukioperaatio, jolla pyritään tukemaan Afganistanin keskushallinnon toimintaa osana Afganistanin rauhanprosessia ja yhteiskunnan jälleenrakentamista. Toiminta keskittyy Afganistanin turvallisuusviranomaisten neuvonantotoimintaan. Suomalaisen osaston Afganistanissa (SOA) vahvuus tällä hetkellä on noin 60 sotilasta. Toiminnan painopiste on Pohjois-Afganistanissa, Mazar-e-Sharifissa. Lisäksi muutamia sotilaita työskentelee RS-operaation johtoesikunnassa Kabulissa. Pohjois-Afganistanissa suomalaiset toimivat osana Resolute Support-operaation alueellista johtoporrasta Train, Advise and Assist Command Northia (TAAC-N).

Paluu pohjoiseen

Vuoden 2019 alkupuoliskon aikana suomalaisten toiminnan painopiste siirrettiin jälleen selkeästi Pohjois-Afganistaniin. Suomen osaston kokoa Mazar-e-Sharifissa kasvatettiin vuoden 2019 helmikuussa noin 40 hengellä perustamalla TAAC-N:n Suojauspataljoonan alaisuudessa toimivaan Monikansalliseen Suojauskomppaniaan (Multinational Force Protection Company) oma suomalainen Suojausjoukkue. Samalla myös kansallisen huolto- ja tukiosan vahvuutta kasvatettiin. Suomen kansallisen tukielementin vahventamisella turvattiin kyky tukea oman joukon lisääntynyttä operatiivista toimintaa.

Vahvuuden kasvattaminen vaati paljon kotimaassa tehtyä suunnittelua, valmistelua ja koulutusta. Töitä puski myös jo operaatioalueella oleva henkilöstö, jonka tehtäväksi tuli huolehtia riittävien puitteiden rakennuttamisesta kasvavalle joukolle. Vuoden 2019 alkupuolella SOA otti Pohjois-Afganistanissa sijaitsevan Camp Marmalin sisällä käyttöön uuden suomalaisten tukikohdan. Uusi kansallinen koti kantaa nimeä Camp Sisu.

Kulunut vuosi on ollut suomalaisille vahvaa kasvun ja kehittymisen aikaa. Sen kuluessa osaston eri osille on rakennettu toimivat perusrakenteet ja toimintatapamallit. Samalla on kehitetty myös kotimaassa annettavaa koulutusta vastaamaan toimialueen muuttuneita vaatimuksia. Palautteen perusteella suomalaiset ovat täyttäneet paikkansa operaatiossa ja hoitaneet omat tehtävänsä erittäin hyvin.

Esikuntien neuvonantajat - tehtävänä tuki

Resolute Support- operaatio on ensisijaisesti Afganistanin turvallisuusviranomaisten eri johtoportaiden ja avaintoimijoiden johdon neuvonantoon ja ohjaamiseen keskittyvä operaatio. Päämääränä on luoda Afganistanin omille turvallisuusviranomaisille tulevaisuudessa kyky itse huolehtia maansa turvallisuudesta ja järjestyksestä. Keskeisimpiä tuettavia yhteistoimintaosapuolia ovat Afganistanin asevoimat (ANA) ja poliisi (ANP).

Suomalaisten neuvonantajien toiminnan pääkohteena on Afganistanin asevoimien pohjoisella alueella toimiva 209. Armeijakunnan esikunta ja sen avainhenkilöt. Lisäksi Kabulin suomalainen henkilöstö osallistuu neuvonantotehtäviin Afganistanin Pääesikunnassa ja Puolustusministeriössä. TAAC-N:n esikunnassa palvelevat esikuntaupseerit osallistuvat neuvonantotoiminnan ja sen suojaamiseen suunnitteluun.

Suomalaiset neuvonantajat eivät toimi Afganistanissa kouluttajatehtävissä. Tehtävien pääpaino keskittyy Afganistanin asevoimien armeijakunnan esikunnan eri toimialojen tukemiseen neuvonannolla ja ohjauksella. Käytännössä tämä tarkoittaa neuvonantotoimintaa armeijakunnan sotilasoperaatioiden suunnittelussa, valmistelussa ja toimeenpanossa. Työ on hyvin käytännönläheistä, afgaanien kanssa tiiviisti yhdessä tekemistä. Neuvonantajien päivittäinen työ on yleisen operatiivisen tilanteen ja kunkin neuvonantajan vastuulla olevan oman toimialan tilanteen seurantaa sekä afgaanien johtaman operatiivisen toiminnan ja toimialojen omiin suunnittelukokouksiin osallistumista. Tilanteen arviointia tehdään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja tuetaan vastuullisten afgaaniupseereiden päätöksentekoprosessia.

Pääsääntönä on, että neuvonantajat eivät laadi suunnitelmia Afganistanin asevoimien operaatioihin eivätkä tee niihin liittyviä päätöksiä. Neuvonantajien tulee kuitenkin ohjata afgaanikumppaneitaan sotilasoperaatioiden suunnittelussa ja toteutuksessa noudattamaan yleisesti hyväksi koettuja operaatiotaidon ja aselajien perusoppeja. Käytännössä työtä tehdään afgaaniosapuolten kanssa yhdessä ongelmia ratkomalla ja toimintavaihtoehtoja arvioimalla. Toisinaan myös neuvonantajat itse saavat afgaaneilta opetuksia siitä, mitkä opit soveltuvat heidän omaan ajatusmaailmaansa ja paikallisiin olosuhteisiin ja mitkä eivät.

Kesä ja syksy 2019 on ollut ANA:n 209. Armeijakunnalle taistelutoiminnassa erittäin vilkasta aikaa ja joukon operatiivinen tempo on ollut kiivas. Armeijakunnalla on ollut yhtäaikaisesti käynnissä useita operaatioita eri puolilla vastuualuetta ja ANA:n joukot ovat olleet päivittäin taisteluissa kapinallisryhmittymien kanssa. Tämä on edellyttänyt myös armeijakunnan esikunnan tasolla työskenteleviltä neuvonantajilta kykyä reagoida nopeasti muuttuneisiin tilanteisiin ja kykyä tukea yhteistoimintaosapuolia oikea-aikaisella neuvonantotoiminnalla.

Erityisen keskeiseen asemaan on noussut käynnissä olevien operaatioiden logistisen tuen, joukkojen taistelukyvyn ylläpidon sekä eri aselajien toimintojen yhteensovittamisen liittyneet neuvonantotehtävät. Käytännössä neuvonannolla tuettavan afgaanijoukon operatiivinen tempo ja kulloinkin käynnissä oleva operaatiovaihe on määrittänyt pitkälti myös neuvonantajien ajankäytön ja työn sisällön. Neuvonantajien toiminnan päämääränä on ohjaamalla ja neuvomalla luoda Afganistanin asevoimien avaintehtävissä toimiville sotilaille parhaat mahdolliset edellytykset onnistua heidän omissa työtehtävissään.

Suojausjoukkue - tehtävänä oman toiminnan turvaaminen

Suomalainen suojausjoukkue keskitettiin Afganistaniin helmikuussa 2019. Samalla Pohjois-Afganistaniin palautettiin suomalaisen joukon operatiivinen suorituskyky vuonna 2014 päättyneen ISAF-operaation jälkeen. Suojausjoukkueen tehtävänä RS-operaatiossa ei ole osallistua taistelutehtäviin. Osana TAAC-N:n monikansallista suojauspataljoonaa suomalaiset omalta osaltaan turvaavat ja suojaavat operaation päätehtävää, neuvonantoa.

Suomalainen suojausjoukkue kuuluu Hollannin johtamaan monikansalliseen suojauskomppaniaan yhdessä Montenegron, Kroatian ja Unkarin kanssa. Suojauskomppanian tärkeimpänä tehtävänä on suojata eri kansallisuuksiin kuuluvia neuvonantajia heidän tehtävissään paikallisten turvallisuusviranomaisten tukena. Suomalainen suojausjoukkue toteuttaa pääpiirteissään kolmenlaisia tehtäviä. Näitä ovat yksittäisten neuvonantajien tai neuvonanto-osastojen henkilösuojaustehtävät, keskeisimpien neuvonantotukikohtien suojaamis- ja vartiointitehtävät sekä Marmalin päätukikohdan puolustukseen liittyvät lähialueen partiointitehtävät.

Pääosa neuvonantotoiminnasta tapahtuu Afganistanin asevoimien tukikohdissa. Afganistanin asevoimien eri tukikohtiin liikutaan heikosta turvallisuustilanteesta johtuen pääsääntöisesti helikopterikuljetuksin. Yleisimmin käytettyihin neuvonantotukikohtiin on rakennettu neuvonantajien ja tukihenkilöstön käyttöön tarkoitetut vartioidut ja linnoitetut turva-alueet, Safe Havenit. Asevoimien tukikohdissa tapahtuva neuvonantotoiminta toteutetaan näistä turva-alueista käsin. Lisäksi ne ovat hätätilanteessa suojautumis- ja lähipuolustustukikohtia mahdollisen hyökkäyksen sattuessa.

Näitä Safe Haveneita vartioi yleensä 1-2 suojauspataljoonan joukkuetta vuorollaan. Myös suomalainen suojausjoukkue toteuttaa vuorollaan 5-10 vuorokautta kerrallaan kestäviä Safe Havanien vartiovuoroja eri neuvonantotukikohdissa.

Afganistanin asevoimien tukikohdissa neuvonantajat toimivat pääosin yksin tai pareina afganistanilaisten vastinpariensa kanssa. Heidän toimintansa suojaa koko neuvonantotehtävän ajan mukana liikkuva turvamies, tuttavallisemmin Guardian Angel eli GA. Neuvonantotilanteessa GA:lta edellytetään jatkuvaa valppautta havainnoida tapahtumia ympärillään ja kykyä reagoida yllättäviin uhkatekijöihin. Guardian Angelilta edellytetään myös hyvää tilannetajua ja pelisilmää.

Usein neuvonantajien suunnitelmat muuttuvat, tavataan ennalta suunnittelemattomia paikallisia yhteistyöosapuolia tai etukäteen mietitty reitti muuttuu. Toisinaan myös paikalliset afgaanisotilaat osoittavat mielenkiintoa tehtävässä olevaa GA:ta kohtaan ja tulevat juttusille tai tutkailemaan varusteita. Tällöin Guardian Angelin tulee kyetä tyylikkäästi turvallisuudesta tinkimättä sopeuttamaan oma toimintansa tilanteeseen sekä mahdollistaa neuvonantajan tehokas ja turvallinen työskentely.

Jotkut suojausjoukkueen tehtävistä edellyttävät joukkueen pääosien ja oman ajoneuvokaluston käyttöä. Koko joukkueen operaatioina toteutettavat suojaamistehtävät liittyvät yleensä neuvonantajien kuljettamiseen ja heidän tehtäviensä suojaamiseen Mazar-e-Sharifin kaupunkialueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Kohteet vaihtelevat sen mukaan, mitä viranomaistahoa neuvonantajat ovat tukemassa. Näissä tehtävissä neuvonantajat kuljetetaan joukkueen omalla ajoneuvokalustolla kohteeseen, kohde tarkastetaan ja varmistetaan sekä lisäksi neuvonantajien toiminta suojataan turvamiehillä neuvonantotehtävän ajan.

TAAC-N:n päätukikohdan, Camp Marmalin, turvallisuuden varmistamiseen kuuluu suojauspataljoonan joukkojen säännöllinen lähialuepartiointi, Ground Defence Area Patrolling. Partioinnin päämääränä on pysyä selvillä paikallisväestön toiminnasta ja yleisistä tapahtumista tukikohdan lähialueella.

Partioinnilla kyetään myös havaitsemaan mahdollisia turvallisuuspoikkeamia, joita ei välttämättä kyetä muutoin toteamaan. Partion aikana tukikohdan lähialueella liikutaan ajoneuvoin ja välillä myös jalkaudutaan keskustelemaan paikallisväestön kanssa. Näkyvällä partioinnilla pyritään ennaltaehkäisemään mahdollisia tukikohtaan kohdistuvia turvallisuusuhkia. Nämä lähialuepartiot kuuluvat myös suomalaisen suojausjoukkueen tehtäväkirjoon.

Monipuoliset tehtävät haastavassa ympäristössä

Suomen osasto Afganistanissa on kokoonpanon, varustuksen ja tehtäviensä puolesta tasapainoinen kokonaisuus. Neuvonantajat ja esikuntaupseerit työskentelevät RS-operaation pääteeman mukaisesti Afganistanin turvallisuusviranomaisten neuvonantotoiminnassa ja tukemisessa. Suojausjoukkue suojaa omalta osaltaan neuvonantajia ja luo heille edellytykset turvallisesti keskittyä omiin päätehtäviinsä. Kansallisen tukiosan päivitetty kokoonpano kykenee hyvin tukemaan operatiivista toimintaa sen tarvitsemalla huolto- ja kunnossapitokyvyllä.

Toimialueen heikosta turvallisuustilanteesta johtuen SOA on hyvin varustettu ja koulutettu. Osastolla on käytössään puolustusvoimien nykyaikaisinta varustusta aina taistelijan henkilökohtaisesta varustuksesta joukkokohtaiseen aseistukseen ja ajoneuvokalustoon. SOA:n tarjoamat tehtävät ovat halukkaille mielenkiintoinen ja monipuolinen kattaus, josta löytyy runsaasti vaihtoehtoja erilaiselle sotilas- ja siviiliosaamiselle.

Tehtävät ja toimintaympäristö luovat hyvän ympäristön myös kansallisen puolustuskyvyn kehittämiselle. Turvallisuustilanteesta johtuen joukon ammattimaisen toiminnan ylläpitäminen ja keskittyminen tehtävien laadukkaaseen toteutukseen on helppoa. Tehtävien tasokas hoitaminen ei edellytä edes päivän päätteeksi saunakaljoja – Afganistan on alkoholin käytön osalta kuiva operaatio.

Afganistan tänään - kokenein silmin

Suomalaisten joukossa Afganistanissa palvelee tänään useita sotilaita, joilla on aikaisempaa palvelushistoriaa Afganistanista. Aikaisemmin Afganistanissa palvelleiden keskusteluissa ehkä huomionarvoisin muuttunut tekijä verrattuna aikaisempiin vuosiin on Pohjois-Afganistanin heikentynyt turvallisuustilanne.

Erityisesti vuoden 2019 kesän ja syksyn aikana maan turvallisuusviranomaisia vastaan taistelevien kapinallisryhmittymien toiminta Pohjois-Afganistanissa on kiihtynyt huomattavasti. Pohjois-Afganistan on viime kuukausina ollut kaikkein levottomin alue koko Afganistanin tilannekin huomioiden. Lokakuun ensimmäisellä viikolla TAAC-N:n vastuualueella raportoitiin yhteensä noin 150 kapinallisten toteuttamaa iskua tai taistelukosketusta Afganistanin turvallisuusviranomaisten kanssa. Luku on korkein raportoitu viikoittainen iskujen määrä vuonna 2014 käynnistyneen RS-operaation aikana Pohjois-Afganistanissa. Alueen turvallisuustilanne on heikentynyt siitä huolimatta, että Afganistanin asevoimien suorituskyky, toimintamallit ja operaatioiden tehokkuus ovat kehittyneet ISAF- ja RS-operaation tukitoimien ansiosta.

Näyttää siltä, että erityisesti Taleban-järjestö on saanut vahvistettua jalansijaansa myös Pohjois-Afganistanissa siitä huolimatta, että se ei juurikaan nauti paikallisväestön tukea. Afganistanin turvallisuusviranomaiset käyvät kiivasta taistelua kapinallisten etenemisen pysäyttämiseksi. Yleinen mielipide Afganistanissa vaatii kapinallisryhmiä lopettamaan taistelut ja aloittamaan rauhanneuvottelut Afganistanin keskushallinnon kanssa.

Arvioidaan kuitenkin, että ennen neuvotteluja kapinallisryhmittymät pyrkivät saavuttamaan parhaat mahdolliset asetelmat rauhanneuvottelujen käymiselle. Eri kapinallisryhmittymille tämä merkitsee todennäköisesti mahdollisimman monen piirikuntakeskuksen valtaamista, maantieyhteyksien kontrollointia, matkapuhelinverkkojen hiljentämistä ja iskuja turvallisuusviranomaisia vastaan. Afganistanin turvallisuusviranomaiset puolestaan pyrkivät vastaamaan kapinnallisetn iskuihin omilla sotilas- ja poliisioperaatioillaan.

Heikentyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta Afganistanin kehityksessä näkyy kuitenkin myös positiivisia kehityskulkuja. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna yhteiskunnan järjestäytyneisyys ja ihmisten yleinen hyvinvointi on ottanut pieniä, mutta vakaita askeleita parempaan suuntaan. Naisten asema ja mahdollisuus opiskeluun, kouluttautumiseen sekä työssäkäyntiin ovat ainakin asutuskeskuksissa jo yleisesti hyväksytty ja tunnustettu kehityskulku. Yleinen sananvapaus ja ihmisten mahdollisuus osallistua omien asioidensa hoitamiseen ovat myös kehittyneet vuosien saatossa. Syyskuussa järjestetyt Afganistanin presidentinvaalit toimeenpantiin käytännössä afgaanien omin toimenpitein ilman suurempia vaalivilppiepäilyjä. Tosin maan tapaan kuuluen vaalituloksia odotellaan edelleen tätä kirjoitettaessa.

Suomi aloitti osallistumisen Afganistanin operaatioon maan jälleenrakennukseen keskittyvällä CIMIC-toiminnalla. Sen jälkeen Suomi on eri tavoin ja erilaisilla osallistumismuodoilla tukenut Afganistanin turvallisuuden ja yhteiskunnan kehittämistä.

Jälkiviisaana alueella aikaisemmin palvelleiden keskuudessa voitaneen todeta, että kaikki länsimaisen yhteisön tukitoimet eivät ole tuottaneet haluttua tulosta. Kokonaisuudessaan kuitenkin Suomen panos on ollut tärkeä, eikä se ole mennyt hukkaan. Afganistanin kehitys on nyt ensisijaisesti afgaanien omissa käsissä, mutta se vaatii edelleenkin merkittävästi länsimaiden tukea. Muuten vaarana on maan liukuminen takaisin ääri-islamilaisen Taleban-liikkeen hallintaan ja maan muuttuminen islamilaisen terrorismin tukialueeksi.

 

Teksti: Ali Mättölä, eversti, SOA:n kansallinen vanhin
Kuva: Puolustusvoimat

 

kriha

rt6 19

Lehdessä lisäksi mm: 

  • Lapset ja miina
  • Inferno - keidas Kyproksen vuorilla
  • Kentän uutiset sekä paljon muuta..

 

Seuraava lehti:
Numero 1/2020 ilmestyy 28.2 
( Aineisto viimeistään 24.1 )

 

Liity Rauhanturvaajaliiton 
jäseneksi: Saat lehden ja paljon muuta.

Rauhanturvaaja 40 vuotta