Syksyn mittaan on keskusteltu siitä, miksi yhä harvemmat reserviläiset kiinnostuvat rauhanturvatehtävistä. Keskustelua käytiin myös Siuntion liittokokouksen yhteydessä, liiton nettisivuilla ja tässäkin lehdessä. Valitettavasti useat kannanotot ovat perustuneet virheellisiin tietoihin. Vaikka emme ole varsinaisesti edunvalvontajärjestö, olemme luvanneet mm. muille reserviläisjärjestöille, että jaamme oikeaa informaatiota rauhanturvaajien palvelussuhteen ehdoista. Pyrin tässä kirjoituksessa tuomaan esiin eräitä tosiasioita ja annan osoitteen lisäinformaation saamiseksi niistä kiinnostuneille.

Aikaisemmin vuosittain hakeutuneiden määrä on ollut vähintään suuruusluokkaa 3000, mutta viime vuonna hakijoita oli vain noin 2000. Tänä vuonna vielä vähemmän. Keskisuomalainen-lehti teki 2.10. tästä jutun ja haastatteli allekirjoittanuttakin. Yleisesti todettiin, että palkkaustaso ei ole enää yhtä houkutteleva kuin aikaisemmin. Itse epäilin myös operaatioiden vaativuuden lisääntymisen ja eräiden operaatioiden paikallisten ankarien olosuhteiden vaikuttavan halukkuuteen. Lisäksi epäilin myös katkoa tiedonkulussa, sillä olen kuullut, että monet varusmiespalveluksen juuri suorittaneet kuvittelevat, että jos ei ole palvelut Porin Prikaatissa kansainvälisessä koulutuksessa, mahdollisuudet tulla valituksia ovat hyvin pienet. Osittain näin varmaan onkin, sillä monilta nuorilta puuttuu vielä siviiliammatti, joka useassa tapauksessa on hyvin suoritetun varusmiespalveluksen ohella valintaperuste.

Suomessa on viime vuosina panostettu voimakkaasti siviilikriisinhallinnan kehittämiseen. Niin pitääkin, sillä tämän päivän kriisien hoitaminen vaatii hyvää yhteistyötä niin sotilailta kuin siviileiltäkin. Rekrytoinnissa kuitenkin kilpaillaan usein samoista henkilöistä. Paras esimerkki on poliisimiehet, joiden palkkaus siviilipuolella on selvästi houkuttelevampi.

Palkat ja päivärahat kriisinhallintajoukoissa

Kriisinhallintatehtävään hakeutumiseen vaikuttaa eniten palkkauksen taso, vaikka palvelussuhteen ehdot muodostuvat muistakin tekijöistä. Kun vertailin palkkataulukoita 4/2005 ja 10/2008, totesin että 1. 6. vaativuusluokan tehtävissä, joihin pääasiassa rekrytoidaan reserviläisiä, palkat ovat 3,5 vuoden aikana nousseet vain noin yhdeksän prosenttia (9 %), kun muualla yhteiskunnassa palkat ovat nousseet selvästi enemmän. Palkat 2.10.2008 eri vaativuusluokissa olivat seuraavat:

 

Vaativuus-            Palkka, €

luokka                 

10                  määritetään erikseen

9A                 6 222,56

9B                 5 501,96

8A                 5 257,52

8B                 4 768,06

7A                 4 239,36

7B                 3 784,42

6                    3 356,95

5                    2 830,55

4A                 2 553,67

4B                 2 350,55

3                    2 020,06

2                    1 802,19

1                    1 725,90

 

 

Peruspalkan lisäksi kussakin vaativuusluokassa on mahdollisuus maksaa henkilökohtaista lisää. Edelleen verottomat päivärahat tuovat tuntuvan lisäyksen kokonaispalkkaan. Kosovossa päiväraha on 33,10 euroa/vrk ja Tsadissa 56,95 euroa/vrk.

Kokonaispalkkaus eri vaativuusluokissa

6. vaativuusluokassa on reserviupseerien mahdollista hakeutua esimerkiksi adjutantin, atk-upseerin, tiedotus- ja sotilaspoliisiupseerin tehtäviin. Yleensä näissä tehtävissä on myös siviilikoulutusvaatimus. Kokonaispalkkaus muodostuu operaatiosta riippuen 4 226–5 073 euron suuruiseksi ilman mahdollista henkilökohtaista lisää. Sotilasarvo vaihtelee vänrikistä kapteeniin.

Vastaavasti vaativuusluokka 5, jossa palvelevat mm. joukkueiden varajohtajat, operaatioupseerit tiedusteluryhmän johtajat ja tiedustelu-upseerit vänrikin–luutnantin sotilasarvossa, palkkaa maksetaan 3 691– 4 538 euroa.

4. vaativuusluokassa palvelevat mm. sotilaspoliisialiupseerit, sähkövoimaryhmän johtajat (kers–ylik), talousaliupseereita (kers–vääp), tiedusteluryhmän varajohtajat ja tilannepäivystäjä-au:t saaden palkkaa
3 211–4 261 euroa.

3. vaativuusluokassa palvelevat mm. lääkintäaliupseerit ja -miehet, pioneerit, tiedustelijat ja osa talous- ja toimistoaliupseereista. Palkkaa maksetaan 2 881–3 728 euroa.

2. vaativuusluokassa palvelee mm. pioneerikoneenkäyttäjiä, polttoaine-, rakennus-, taisteluväline-, varasto- ja viestihuoltomiehiä, kuljettajia sekä asentajia. Jääkärin vaativuusluokka on 1.

Muita palvelusuhteen ehtoja

Puolustusvoimien ulkopuolelta palkatulle koulutuksessa olevalle henkilölle maksetaan työansion menetyksestä korvauksena 24 euroa päivärahaa, joka on kolme neljäsosaa kotimaan päivärahasta. Lisäksi majoitus, muonitus, vaatetus ja terveydenhuolto ovat ilmaisia.

Kriisinhallintahenkilöstölle järjestetään mahdollisuus vastikkeettomiin kotilomiin huoltolentoja käyttäen. Jos sellaisia ei ole, valtio korvaa yhden kotilomamatkan palvelusalueelta Suomeen ja takaisin kutakin kuutta palveluskuukautta kohti.

Kriisinhallintahenkilöstön vakuutusturva hoidetaan valtionkonttorin kautta. Korvausten piiriin kuuluu:

  • sairaanhoitokulut, tutkimuskulut, esinevahingot, päiväraha, tapaturmaeläke,
  • kuntoutus, fysikaalisen hoidon aiheuttama ansionmenetys,
  • haittaraha, haitta-, vaate-, opaskoiralisä sekä kohonneet kodinhoitokustannukset
  • kuolemantapauskorvaus
  • perhe-eläke (lesken ja lapsen)
  • hautausapu kuolinpesälle.

Lisäksi jokainen rauhanturvaaja kuuluu vapaaehtoisen ryhmätapaturvavakuutuk-sen piiriin. Kuolemantapauskorvaus on
120 000 euroa. Täysimääräinen haittakorvaus on 160 000 euroa.

Muutokset 1.1.2009

Palvelussuhteen ehtoihin on tulossa ensi vuoden alusta alkaen tuntuvia parannuksia. Ensinnäkin Afganistanin ISAF- ja EUFOR TSAD/RCA – kriisinhallintaoperaatioissa palvelevien sotilaiden päiväraha korotetaan 20 euroa/vrk. Uusi korotettu kriisinhallintapäiväraha on 76,95 euroa/vrk. Näin ollen esimerkiksi aliupseerin (VL3) kokonaisansio ilman HL-lisää nousee 4328 euroon. Vastaavasti alimman vaativuusluokan (VL1) kokonaisansio nousee 4034 euroon. Verovapaan tulon määrä lisääntyy siis huomattavasti suhteessa veronalaiseen tuloon.

Myös koulutusajan etuisuuksia tarkistetaan tasolle, jota maksetaan asevelvolliselle päivärahan ja reserviläispalkan yhteismääränä kertausharjoituksissa jo 1.11. 2008. Näin ollen miehistöön kuuluva saa 56,70 euroa, aliupseeri 59,10 ja upseeri 61,75 euroa päivältä. Nykyinen korvaus on kaikille 24 euroa.

Muutokset ovat tervetullut parannus kriisinhallintatehtävissä palvelevan henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin. Uskon, että nyt tehdyt muutokset omalta osaltaan lisäävät halukkuutta hakeutua palvelukseen. Hakijoiden määrän kasvaminen puolestaan lisää joukon suorituskykyä, koska valinta eri tehtäviin voidaan suorittaa suuremmasta joukosta.

Liitto ei perinteellisesti ota kantaa kriisinhallintatehtäviin hakeutumisen puolesta tai sitä vastaan. Kuitenkin korostan, että harkittaessa hakeutumista tutustuttaisiin perusteellisesti palvelussuhteen ehtoihin eri operaatioissa, eikä niinkään keskityttäisi kuuntelemaan, mitä muut ovat kertoneet. Jos kyseessä on jo toinen kerta, pitää muistaa, ettei edellisen operaation olosuhteet välttämättä ole samanlaiset uudessa tehtävässä. Kun aikanaan lähtijät allekirjoittavat palvelussitoumuksen, perehtykää paperiin kunnolla ennen allekirjoitusta.

Lisää yksityiskohtaista tietoa on saatavissa mm. puolustusvoimien kotisivuilta www.mil.fi/rauhanturvaaja/

 

Heikki Holma

kriha

rt6 19

Lehdessä lisäksi mm: 

  • Lapset ja miina
  • Inferno - keidas Kyproksen vuorilla
  • Kentän uutiset sekä paljon muuta..

 

Seuraava lehti:
Numero 1/2020 ilmestyy 28.2 
( Aineisto viimeistään 24.1 )

 

Liity Rauhanturvaajaliiton 
jäseneksi: Saat lehden ja paljon muuta.

Rauhanturvaaja 40 vuotta