Risto Alakärppä

Risto Alakärppä siirtyi Suomalaisen kriisinhallintajoukon Libanonissa(SKJL) sotilaspastoriksi kesäkuussa 2015. Aiempaa KRIHA- kokemusta hänellä on sotilaspastorin tehtävästä Kosovossa 2009–10.

– Rauhanturvaajat elävät Libanonissa tiivistä leirielämää, johon kuuluvat toimenkuvaan liittyvät päivittäiset työtehtävät, jatkuva valmiudessa oleminen sekä sosiaalinen elämä niin toimialueella olevien rauhanturvaajien kuin kotimaassa olevien läheisten kanssa.

– Rajoitettu liikkuminen leirin ulkopuolella tuo vielä oman haasteen jaksamiselle ja toimintakyvyn ylläpitämiselle. Rauhanturvaajien yhteinen arki leirissä koostuu siis päivittäisistä säännöllisistä rutiineista.

Risto näkee rauhanturvaajien muodostavan oman merkittävän vertaisryhmän, joka jakaa keskenään niin hyvät kuin huonot hetket.

– Hyvä yhteishenki on isossa roolissa joukon hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Yhteishenki koostuu komppanian, ryhmän ja yksilön välisistä suhteista eli monesta eri kerroksesta, Risto sanoo korostaen vielä erikseen kaikkia arvostavaa ja oikeudenmukaista ilmapiiriä.

Papin rooli KRIHA-tehtävissä

Papin laajaan toimenkuvaan sisältyy kirkollinen työ, uskontokysymysten asiantuntijuus, kriisityön koordinointi yhteistyössä kriisiryhmän kanssa sekä rauhanturvaajien toimintakyvyn tukeminen. Rauhanturvaajien toimintakyvyn tukemiseen sisältyy mm. papinretkien järjestäminen uskonnollisesti ja kulttuurisesti tärkeisiin kohteisiin. Retkien ansiosta rauhanturvaajat voivat lähteä leirin ulkopuolella ja saada vaihtelua leirielämään.

– Pappi tarjoaa syvempää perspektiiviä rauhanturvaajien käyttöön. Kaikessa toiminnassa tulee
heijastua jokaisen ihmisen suunnaton ihmisarvo ja lähimmäisenä oleminen. Jokainen ihminen on yhtä arvokas omana itsenään, riippumatta ulkonäöstä, taustasta tms. Jokaisella ihmisellä on oikeus saada osakseen kunnioitusta ja hyvää ja ystävällistä kohtelua. Lähimmäisyys on toisen ihmisen arvostamista, loukkaamattomuutta ja hienotunteisuutta.

– Lähimmäisyys on toisen kuuntelemista ja kiinnostusta häntä kohtaan sekä rauhanturvaajien arjen yhteistä jakamista. On tärkeää, että pappi voi järjestää tilan hiljentymiseen elämän perimmäisten kysymysten äärellä, ja tarjota kristillisen uskon näkökulman.

Risto kiteyttää KRIHA-joukkojen papin tehtävät kolmeen pääkohtaan. Läsnäolo arjessa ja sielunhoito, kirkolliseen elämään sisältyvät hartaudet ja jumalanpalvelukset sekä papin retket.

Papin haasteet

Riston mielestä papin on tärkeä huolehtia omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnista. Tällöin pystyy parhaiten olemaan muille apuna ja tukena heidän vaikeina hetkinään.

– Rauhanturvaajilla on erilaisia vakaumuksia ja mielipiteitä uskonnollisista asioista. Tämä nostaa esiin kysymyksen, miten voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että pappiin luotetaan ja kirkolliseen työhön suhtaudutaan myönteisesti. Pappi tarjoaa yhden keinon jakaa itselle tärkeitä asioita, huolia tai murheita palveluksen aikana.

 

Teksti ja kuva: Hannu Piispanen