Puolustusministeri Jussi Niinistö on hyväksynyt kuluvan vuoden alussa muutoksia ministeriön asetukseen sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista. Pääesikunta on ohjeistanut yksityiskohtaisesti asetuksen soveltamisesta sekä lisäksi palvelussuhteessa olevien eräiden esikuntahenkilöiden päivärahasta ja majoittumiskorvauksista. Muutokset ovat astuneet palkkauksen osalta voimaan 1.2.2016. Muut asetuksen muutokset astuvat voimaan 1.8.2016 lukien.

Muutokset eivät voimaan takautuvasti

Ennen asetuksen hyväksymispäivämäärää 25.1.2016 palvelussitoumuksen allekirjoittaneet ja tehtävissä aloittaneet henkilöt palvelevat niin sanotusti vanhoilla ehdoilla palveluksensa loppuun. Heitä eivät koske seuraavat muutokset palvelusvapaisiin, operaation aikaisiin kotilomamatkoihin, kotiutumisjaksoon ja lääkärintarkastusten maksujen korvaamiseen.

Palvelusvapaiden kertymään muutoksia elokuussa

Palvelusvapaissa noudatetaan nykyisin voimassa olevaa käytäntöä 31.7.2016 saakka. Palvelusvapaat kertyvät 1.8.2016 lukien seuraavasti: YK-operaatioissa kertymä on kaksi ja puoli (2,5) vuorokautta kuukaudessa (0,0833 vrk/pvä) ja NATO- ja EU-operaatioissa sekä OIR-operaatiossa neljä (4) vuorokautta (0,133 vrk/pvä). Operaation toimeenpanijan mahdolliset erityiset operaatiokohtaiset vapaat tulevat edellä mainittujen lisäksi.

Esimerkiksi ALTHEA-operaatiossa palvelusvapaakertymä on 1.8.2016 alkaen neljä (4) vuorokautta palveluskuukautta kohden. Siten rauhanturvaaja, joka on lähtenyt operaatioon ja allekirjoittanut vuoden mittaisen palvelussitoumuksen marraskuussa 2015, palvelee entisillä ehdoilla eli palvelusvapaata kertyy kuusi (6) vuorokautta palveluskuukautta kohden sitoumuksen loppuun. SKJL:ään samoihin aikoihin lähtenyt henkilö palvelee ehdoilla, joiden perusteella palvelusvapaata kertyy 2,5 vuorokautta (+ 1,5 vrk) palveluskuukautta kohden sitoumuksen loppuun.

Palvelusvapaapäiviä kuluttavat arkipäivät. Arkipäiväksi ei lueta lauantaita ja sunnuntaita. Täyden viikon palvelusvapaan saa siten viidellä (5) palvelusvapaavuorokaudella. Arkipäiville sattuvia YK:n juhlapyhiä tai vapaapäiviä ja kotimaan pyhäpäiviä ei huomioida palvelusvapaalla ollessa, vaan ne kuluttavat palvelusvapaata.

Neljä ilmaista matkaa Suomeen vuodessa

Operaation aikaisiin kotilomamatkoihin sovelletaan elokuun alusta lukien uutta ehtoa, jonka mukaan henkilölle korvataan kaksi (2) kotilomamatkaa kuutta (6) palveluskuukautta kohden. Kotilomamatkat korvataan vain palvelusalueelta Suomeen ja takaisin.

Vuoden mittaisen sitoumuksen 1.8.2016 jälkeen alkavaan tehtävään tehnyt voi käyttää neljä (4) vapaata matkaa joustavasti sitoumuksen aikana. Niissä operaatioissa, joissa palvelussuhteen ehdot määrittävät yhden kotilomamatkan puolta vuotta kohden, kyseistä ehtoa sovelletaan 31.7.2016 saakka.

Esimerkkejä UNMOGIP:iin Pakistaniin ja Intiaan lähtevä sotilastarkkailija, joka on allekirjoittanut 12 kuukauden palvelussitoumuksen 29.1.2016 alkaen, voi käyttää yhden (1) vapaan kotilomatkan heinäkuun 29. päivään saakka. Sen jälkeen hän saa käyttää kaksi (2) kotilomamatkaa sitoumuksen päättymiseen saakka. Yhteensä hänelle kertyy siis kolme kotilomamatkaa sitoumuksensa aikana.

OIR-operaatioon lähtenyt henkilö, joka on allekirjoittanut puolen vuoden palvelussitoumuksen esimerkiksi 5.4.2016 alkaen, voi käyttää yhden matkan 31.7.2016 saakka ja toisen matkan 1.8.-5.10.2016 välisenä aikana. ALTHEA:aan Sarajevoon marraskuussa 2015 lähtenyt henkilö, joka on allekirjoittanut vuoden palvelussitoumuksen, voi käyttää yhden vapaan kotilomamatkan kuutta kuukautta kohden, koska palvelussitoumus on tehty ennen 25.1.2016.

Kosovoon KFOR:iin esimerkiksi 19.1.2016 vuodeksi lähtenyt henkilö voi käyttää yhden (1) vapaan kotilomamatkan puolta vuotta kohden, koska palvelussitoumus on tehty ennen 25.1.2016. Jos sen sijaan palvelussitoumus on allekirjoitettu vasta 1.8.2016 alkavaan tehtävään, hän voi käyttää neljä (4) vapaata matkaa sitoumuksensa aikana.

Kotiutumisjaksosta osa palvelusta

Nykyisen purku- ja palautumisjakson korvaa jatkossa kotiutumisjakso. Se on käytössä 1.8.2016 lukien kaikissa operaatioissa. Henkilöt ovat kotiutumisjakson aikana edelleen kriisinhallintapalveluksessa. Henkilö voi luopua siitä kirjallisella ilmoituksella tilanteessa, jossa hän aikoo mennä sen aikana toisen työnantajan palvelukseen. Jos henkilö haluaa luopua kotiutumisjaksostaan, hän tekee siitä kirjallisen ilmoituksen kriisinhallintajoukon kansalliselle henkilöstötoimistolle tai kansalliselle vanhimmalle. Kotiutumisjakson aikana maksetaan kriisinhallintatehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ja mahdollisia lisiä sekä päivärahaa 25 euroa päivässä.

Kotiutumisjakson kertymä on 1.8.2016 lukien yksi (1) vuorokausi 30 palveluspäivää kohden. Kertymä on aina kuitenkin vähintään kuusi (6) vuorokautta. Pyöristämisiä ei tehdä, vaan 30 palveluspäivää on täytyttävä.

Sellainen henkilöstö, joka palvelee operaatiossa ilman mahdollisuutta palvelusvapaaseen, esimerkiksi merivoimien operaatiossa aluksella, viettää kotimaahan palattuaan kotiutumisjakson, johon luetaan pitämättömät palvelusvapaat ja kertynyt kotiutumisjakso. Esimerkiksi neljä (4) kuukautta (120 vrk) palvellut henkilö pitää Suomessa 16 vuorokautta palvelusvapaata (120 x 0,133 = 15,96) ja 4 vuorokautta kotiutumisjaksoa, yhteensä 20 vuorokautta. Pidetyt palvelusvapaat vähennetään kokonaiskertymästä. Kotiutumisjakson minimi on kuitenkin aina kuusi (6) vuorokautta.

Henkilö, joka tulee palvelleeksi 1.8.2016 alkaen 50 päivää, saa kuusi (6) vuorokautta kotiutumisjaksoa (minimimäärä). Samassa operaatiossa pitempään, esimerkiksi 230 päivää, palvellut saa seitsemän (7) vuorokautta kotiutumisjaksoa. Täyden vuoden palvellut saa 12 vuorokautta kotiutumisjaksoa. Henkilölle, joka on allekirjoittanut 12 kuukauden palvelussitoumuksen 24.1.2016 alkavaan tehtävään, ei kerry purku- ja palautumisjaksoa, koska tehtävä alkaa ennen 25.1.2016.

Lääkärikustannukset korvataan henkilökunnalle

Kriisinhallintapalveluksessa 1.8.2016 tai sen jälkeen oleva puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palkattu henkilöstö voi hakea korvausta suorittamistaan ennakkoterveystarkastusmaksuista. Näitä ovat lääkärintarkastuksen käyntimaksu (T-todistus, kuulon tutkimus, veriryhmä, virtsanäyte, hammaslääkärin tarkastus ja hammaskartta/hampaiston panoraamakuva). Tarvittavaa hampaiden hoitoa ei korvata.

Tarvittaessa korvataan myös DNA-näyte ja todistus meripalvelukelpoisuudesta. Sotilastarkkailijatehtäviin lähteville ei synny korvattavia kustannuksia, koska tarkastukset suoritetaan maksusitoumuksen perusteella.

Yleiskorotukset nostivat palkkoja 0,43 prosenttia

Työmarkkinakeskusjärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen valtion sopimusratkaisu vuosille 2014-2017 sisältää määräyksen 13 euron (vähintään 0,43 %) yleiskorotuksesta, joka on tullut voimaan helmikuun alusta. Yleiskorotus kohdennetaan kriisinhallintahenkilöstön tehtävän vaativuuden mukaiseen palkkaukseen. Esimerkiksi vaativuusluokassa 1 palkkaus on 1.2.2016 alkaen 2 164,73 euroa kuukaudessa ja vaativuusluokan 6 palkkaus 3 798,39 euroa. Korotukset on toteutettu myös korkeimmassa eli vaativuusluokan 10 (esimerkiksi kriisinhallintajoukon komentaja) ja muissa erityistehtävissä toimivien palkkaukseen. Lääkäritehtävissä palkkaus, joka sisältää rekrytointilisän, on esimerkiksi päällikkölääkärille 7 559,08 ja hammaslääkärille 6 234,38 euroa kuukaudessa.

Koulutuksessa oleville korvaus kuten kertausharjoituksista

Puolustusvoimien ulkopuolelta rekrytoitaville koulutuksessa oleville maksetaan työansion menetyksen korvauksena päivärahaa. Se on tarkistettu helmikuun alusta samaan tasoon, jota maksetaan asevelvollisille päivärahan ja reserviläispalkan yhteismääränä kertausharjoituksissa. Miehistöön kuuluville se on 64,60, aliupseereille 67,30 ja upseereille ja erikoisupseereille 70,30 euroa päivässä.

Muutoksia muihinkin päivärahoihin ja matkustuskorvauksiin

Jos kriisinhallintaorganisaatioon sijoitettu henkilö palvelee Euroopan unionin alueella esikunnassa tai vastaavassa operaation toimialueen ulkopuolella, maksetaan kriisinhallintapäivärahan asemesta kohdemaan päivärahaa samoin perustein kuin valtion virkamiehille. Kohdemaan päiväraha kattaa muonituskustannukset.

Puolustusministeriö tekee päivärahan suuruudesta erillispäätöksen, mikäli henkilö palvelee vastaavanlaisessa esikunnassa EU:n ulkopuolella. Mikäli esikuntatehtävissä palveleville henkilöille ei voida operaatiossa osoittaa majoitusta, vuokrataan henkilöille huoneisto yksityisiltä markkinoilta.

Juha Jalkanen
johtava lakimies