Ensimmäiset suomalaiset sotilastarkkailijat jo 1957

Suomalaisia upseereita oli UNEF I:stä jo vuonna 1957 komennuksella UNTSO:ssa muutamia kuukausia, mutta he eivät olleet UNTSO:n sotilastarkkailijoita.

Virallisesti suomalaiset sotilastarkkailijat lähtivät ensimmäisen kerran YK-palvelukseen 1958. Tuolloin suunta oli Libanon, jossa tarkkailijat työskentelivät vain muutaman kuukauden ONUGIL-operaatiossa.

Seuraavan kerran Suomi lähetti kolme sotilastarkkailijaa 1961 Intian ja Pakistanin rajalla toimivaan UNMOGIP-operaatioon. Tuosta vuodesta alkaen suomalaisia upseereita on ollut koko ajan tarkkailijatehtävissä.

Pohjoismaiden yhteinen rauhanturvaajien koulutusohjelma käynnistyi 1965 sotilastarkkailijoiden kursseilla Ruotsissa. Tuolloin suomalaisia upseereita oli ainoastaan UNMOGIP-operaatiossa. Vuonna 1967 Lähi-idän kuuden päivän sodan seurauksena Suomi päätti osallistua myös UNTSO-operaatioon.

Suomalais-ruotsalainen OP

UNTSO:n vahvuuden tuntuja lisäys nosti koulutettavien määrää niin paljon, ettei yksi tarkkailijakurssi vuodessa enää riittänyt tyydyttämään pohjoismaista tarvetta. Päätettiin järjestää toinen kurssi Suomessa vuonna 1968. Sen järjestäminen käskettiin Niinisalossa toimineelle Kyproksen pataljoonan täydennysosastolle.

Kun kurssi onnistui hyvin, toimintaa päätettiin jatkaa. Tulevien kurssien järjestelyvastuut annettiin 27.10.1969 PLM:n johtoon perustetulla YKKOULKE:lle, joka sai samana vuonna myös vastuulleen mm. Kyproksen henkilötäydennyksestä huolehtimisen.

Esikunnan johtajaksi määrättiin kapteeni Hannu Sinivuori. Jo seuraavana vuonna johtaja vaihtui, kun majuri Ilkka Tiihonen otti tehtävät vastaan. Toiminnan laajentuessa 1982 YKKOULKE muutettiin YK-Koulutuskeskukseksi (YKKOULK).

Tiihosen aikana kurssin ohjelmaa kehitettiin sen ajan operaatioiden vaatimuksia vastaavaksi. Opettajiksi komennettiin operaatioista juuri kotiutuneita upseereita. Vuosittain tehtiin operaatioihin myös ”Fack Finding”-matkoja.

Vuonna 1982 organisoitiin koulutuksen työnjako pohjoismaiden kesken uudelleen. Tuolloin sotilastarkkailijoiden kouluttaminen tuli kokonaan Suomen vastuulle. Opettajakunta säilyi monikansallisena. Aluksi järjestettiin vuosittain kaksi kurssia. Tarve muodostui kuitenkin suuremmaksi. Parhaimpina vuosina toimeenpantiin neljä kurssia. Pääsyy oli UNTSO:n vahvuuden kasvaminen.

Parhaimmillaan suomalaisia tarkkailijoita oli palveluksessa Lähi-idässä samanaikaisesti 25. Vain Neuvostoliitto ja Yhdysvallat lähettivät enemmän tarkkailijoita UNTSO:n tehtäviin. Olimme tässäkin suhteessa suurvalta.

Koulutusta tehostettiin

Toiminnan kehittämiseksi rakennettiin aidontuntuinen tilannepohja, jota käytettiin sekä tarkkailijakursseilla että rotaatiokoulutuksissa. Tarkkailijakurssit muodostivat Observer Group Niinisalon, jonka koulutus kattoi lähes kaikki tarkkailutehtävissä eri operaatioissa eteen tulevat tehtävät.

Rauhanturvatoiminnan toteuttaminen siirtyi 2001 puolustusvoimille. Tuolloin YKKOULK:sta tuli Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus (PVKVK, FINCENT), joka oli suoraan PE:n alainen itsenäinen joukko-osasto. Tarkkailijakurssien järjestäminen jatkui entiseen tapaan.

Ajoneuvopartioiden koulutuksessa tilanne oli hyvin realistinen. Partiot joutuivat kaappauksen kohteeksi tai käymään neuvotteluja paikallisten asukkaiden kanssa. Maaliosastot muodostuivat yleensä kokeneista rauhanturvaajista, jotka osasivat hyvin eläytyä rooleihinsa.

YKKOULK:ssa kehitettiin kursseja ja rotaatiokoulutusta varten myös rauhanturvaoperaation malli, johon kaikki koulutustapahtumat sidottiin. Tämän mallin avulla sotilastarkkailijakursseille luotiin yhteinen toimintaympäristö.

Aluksi kursseilla oli oppilaita vain pohjoismaista. Vähitellen ryhdyttiin kutsumaan mukaan oppilaita myös muista maista. Kurssiohjelmaa kopioitiin mm. Irlantiin, Itävaltaan ja Sveitsiin. Näissä maissa toimi myös suomalaisia opettajia. Eräitä kursseja johtivat suomalaiset upseerit.

Suomalaisten johtamana pohjoismaisella opettajaryhmällä toteutettiin kursseja myös Balkanin maissa ja Afrikassa, kuten Sudanissa 2012.

Koulutus tänään

Vuonna 2008 PVKVK siirrettiin Tuusulaan Ilmatorjuntakoulun tiloihin. Tänään PVKVK toimii Santahaminassa osana Maanpuolustuskorkeakoulua. Kurssit järjestetään entiseen tapaan. Käytännön harjoittelujaksot toteutettiin edelleenkin Niinisalossa.

Sotilastarkkailijoiden koulutus jatkuu Suomessa NORDEFCON:n sateenvarjon alla, mutta kurssin nimi on muuttunut ja ohjelma monipuolistunut. Se tunnetaan nyt nimeltä United Nations Military Experts Mission Course (UNMEM).

Kurssi kestää kolme viikkoa. Ensimmäinen viikko on teoria- ja taustainformaatiojakso. Toisella viikolla toimeenpannaan perusharjoitus (BEX 11), ja kolmannella viikolla toteutetaan pääharjoitus (FEX 12).

Keväällä 2016 toimeenpantiin 114. kurssi. Kuvassa on kurssin rakenne. Ensimmäinen viikko opiskellaan Santahaminassa ja kaksi seuraavaa Niinisalossa.

Kurssin tavoite on valmistella oppilasupseerit YK:n sotilastarkkailija-, yhteysupseeri- tai sotilasneuvonantajatehtäviin käynnissä oleviin tai tuleviin YK:n rauhanturvaoperaatioihin.
Opetuksesta vastaa 10 henkilön pohjoismainen opettajatiimi. Myös vierailevia opettajia käytetään.

Tilanne kurssia varten on rakennettu perinteisen rauhanturvaamisen periaatteiden mukaiseksi. Aselepo on saatu aikaan kahden valtion (Grayland ja Blueland) välille vuonna 2009. Tuolloin alueelle perustettiin YK:n rauhanturvaoperaatio UNMIBAG, jonka tehtävät muistuttavat UNDOF:n valvomaa aselepoa.

UNMIBAG:lle on alistettu sotilastarkkailijaorganisaatio UNKOM. Tällä alkutilanteella voidaan harjoituksissa paneutua myös sotilastarkkailijaoperaation käynnistämisessä esiin tulleisiin tehtäviin.

Vuodesta 1968 alkaen on Suomessa koulutettu 8 864 upseeria 82 maasta (tilanne kesä 2016). Pääosa oppilasupseereista tulee edelleenkin pohjoismaista, mutta muista maista kurssille on osallistunut 529 upseeria. Naisia on kurssille osallistunut 98.

Vuoden 2016 syksyllä toimeenpantiin 115. kurssi, jonka oppilasvahvuus oli 34 edustaen 11 valtiota. Suomesta osallistui 10 upseeria. Roolipelaajia ja toimintaa tukevia varusmiehiä kurssilla oli käytössä 150 henkilöä.

 

Teksti: Heikki Holma
Kuvat: Puolustusvoimat

Lähde:
PVKVK:n kurssimateriaali
Omat arkistot